Noutăţi şi modificări de ultimă oră ale Contractului-Cadru pentru anii 2016 – 2017

Contractul-Cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017 (HG nr. 161/2016, publicată în M.Of. nr. 215/23 martie 2016), ce va intra în vigoare la 1 iulie 2016, cuprinde o serie de noutăţi faţă de actualul act normativ similar aflat în vigoare.

Astfel, se întăreşte obligaţia generală a furnizorilor de servicii medicale de a informa asiguraţii despre consecințele nerespectării indicaţiilor terapeutice. Totodată, se clarifică obligaţia furnizorilor de respectare a protocoalelor terapeutice în vigoare.

Pentru asistenţa medicală primară, se reglementează acordarea gratuită a avizelor epidemiologice pentru re(intrarea) în colectivitate şi a adeverinţelor medicale pentru preşcolari şi elevi. Situaţiile în care asiguraţii se pot transfera de pe o listă de pacienţi pe lista altui medic de familie mai devreme de o dată la şase luni se completează cu cazurile în care domiciliul asiguratului se schimbă dintr-o localitate în alta, asiguratul este în arest preventiv, execută o pedeapsă privativă de libertate, precum şi la încetarea stării respective.

Pentru asistenţa medicală ambulatorie clinică de specialitate se introduc noi proceduri diagnostice (electromiograma şi evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii) precum şi tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale.

Pentru medicina dentară, se prevede că minorilor li se vor putea acorda consultaţii o data la şase luni, faţă de o dată la 12 luni în prezent. Totodată, se introduce un nou serviciu decontat de CNAS, obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei, alte servicii fiind redefinite.

Efectuarea de RMN de sâni cu sau fără substanţă de contrast se introduce printre serviciile decontate pentru asistenţa medicală ambulatorie paraclinică, renunţându-se însă la decontarea examenului fungic de urină, considerat de specialişti ca irelevant pentru patologia pacientului.

Au fost revizuite reglementările referitoare la situaţiile în care casa de asigurări de sănătate sesizează neconcordanţe între investigaţiile medicale efectuate şi cantitatea de reactivi achiziţionaţi de laboratoarele de analize medicale, o revizuire similară fiind prevăzută şi în cazul sesizării de neconcordanţe între medicamentele/materialele sanitare eliberate şi cantitatea de medicamente/materiale sanitare achiziţionate de farmacii.

Pentru asistenţa medicală spitalicească se introduce condiţia ca, în cazul furnizorilor de servicii de spitalizare de zi care nu au şi spitalizare continuă, să se asigure obligatoriu prezenţa unui medic de specialitate pentru un program de activitate de minim 7 ore/zi. Pentru pacienţii cărora la externarea din spital li se indică prin scrisoare medicală să revină pentru internare, precum şi pentru pacienţii cu hemofilie din programul naţional respectiv nu va mai fi necesară prezentarea biletului de trimitere de la medicul din ambulatoriu.

Pentru furnizorii de servicii de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi de transport sanitar neasistat se introduce obligativitatea prezentării, la contractare, a avizelor de utilizare sau a buletinelor de verificare periodică pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea unităţilor mobile de intervenţie, după caz.

Asiguraţilor li se vor putea acorda două noi proteze decontate din bugetul CNAS: proteza modulară de gambă cu manşon de silicon, precum şi proteza de deget funcţională simplă (pentru copiii cu malformaţii congenitale având vârsta peste 3 ani). În situaţia în care furnizorii de dispozitive medicale nu transmit CNAS toate preţurile de vânzare cu amănuntul şi sumele de închiriere ale dispozitivelor medicale contractate, casa de asigurări de sănătate va putea denunţa unilateral contractul respectiv.

Guvernul României a aprobat în şedinţa din data de 16 iunie 2016 o hotărâre (HG 425/2016) de completare a noului Contract-cadru, care are ca principal scop crearea fundamentului legal pentru renunţarea la raportarea bilunară/lunară/trimestrială a serviciilor efectuate de furnizori, după caz, în favoarea raportării on-line în timp real. Perioada de raportare în platforma informatică a serviciilor medicale acordate off-line urmează să fie extinsă de la 72 de ore din momentul acordării la 3 zile lucrătoare după data acordării serviciului respectiv, pentru evitarea problemelor create de zilele nelucrătoare/sărbătorile legale.

Totodată, actul normativ menţionat vizează optimizarea informării asiguraţilor prin introducerea obligativităţii afişării la furnizori a informaţiilor privind pachetele de servicii medicale şi a tarifelor corespunzătoare, în formatul stabilit de CNAS. Hotărârea mai urmăreşte revizuirea sancţiunilor aplicabile furnizorilor de servicii medicale, implementarea unui sistem de management a listelor de prioritate la nivelul asistenţei medicale paraclinice din ambulatoriu şi a asistenţei spitaliceşti, în vederea optimizării transparenţei în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi punerea în aplicare a OUG nr. 20/2016 privind creşterile salariale la nivelul unităţilor sanitare publice.

În prezent, pe circuitul instituţional de avizare se află proiectul normelor de aplicare a Contractului-Cadru, în care au fost incluse mai multe propuneri ale organizaţiilor reprezentative ale furnizorilor de servicii medicale, cum ar fi, de exemplu, cea a medicilor de familie referitoare la redefinirea grupelor de vârstă pentru examinarea şi înregistrarea parametrilor de dezvoltare pentru pacienţii minori, sau cea referitoare la modificarea unor servicii medicale preventive şi profilactice.

Acelaşi proiect mai prevede simplificarea demersurilor de obţinere a unor dispozitive medicale (saci de stomie, aparate de oxigenoterapie etc.), introducerea posibilităţii acordării de servicii conexe actului medical de fiziokinetoterapeuţi şi profesorii de cultură fizică medicală, includerea insuficienţei respiratorii severe printre afecţiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu, redefinirea specialităţilor clinice care pot încheia acte adiţionale pentru efectuarea ecografiei de vase sanguine şi redefinirea condiţiilor de vechime a aparatelor din laboratoarele de analize medicale, de radiologie – imagistică medicală şi de medicină nucleară.

Proiectul normelor de aplicare a Contractului-Cadru cuprinde şi majorări ale tarifelor pentru unele servicii medicale. Astfel, pentru asistenţa medicală primară, valoarea minimă garantată a punctului per capita creşte de la 4 la 4,3lei, iar valoarea minim garantată a punctului pe serviciu creşte de la 1,9 la 2 lei. Valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu din asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice se majorează de la 1,8 la 2,0 lei.

“Noul Contract-Cadru este un pas înainte în optimizarea cardului legislativ din domeniul asigurărilor sociale de sănătate, în beneficiul asiguraţilor. Această optimizare se află permanent în centrul preocupărilor noastre şi va avea ca efect îmbunătăţirea sistemului de sănătate din România” – declară Radu Ţibichi, preşedintele CNAS.

Leave a Reply